گروه شیمی منطقه ۱٦ تهران

اخبار و اطلاعات و تاز ه هااز گروه شیمی منطقه۱٦ تهران

کتاب بازی با عنصرها نوشته خانم ها لیدا سردشتی و مرضیه بهلولی جهت آشنایی همکاران عزیز در زمینه ی آموزش شیمی با بازی خدمتتان معرفی میگردد

برای تهیه کتاب با دبیرستان چهارده معصوم (منطقه 4) تماس حاصل فرمایید .آدرس :بزرگراه رسالت، انتهای کرمان شمالی، کوچه اسلامی، پلاک 26 تلفن: 22535131


نمون برگ1- آنالوگ طراحی شده در تدریس یك مفهوم شیمی

نام و نام خانوادگی

نام استان

شهر/ منطقه

شماره پرسنلی

عنوان مفهوم علمی یا محتوای آموزشی:

آنالوگ( قیاس) به كار رفته:  

شباهت­ها: ویژگی­های مشترك میان مفهوم علمی و آنالوگ در جدول زیر آورده شود.

مفهوم یا هدف علمی

ویژگی مشابه در آنالوگ

1-

2-

3-

4-

5-

1-

2-

3-

4-

5-

تفاوت­ها: مواردی را که آنالوگ با مفهوم علمی همخوانی ندارد ، در زیر آورده شود.

1-

2-

3-

4-

5-

راهکارهای پیشنهادی آموزشی:

با توجه به بروندادها، آیا نیاز است در آنالوگ به كار رفته تغییراتی پدید آید؟ برای اثر بخشی بیشتر آنالوگ به كار گرفته شده چه پیشنهادهایی دارید.

1-

2-

 


ادامه مطلب

١

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی

پوپك مرعشی 1

چكیده

توانایی بازی از ویژگی های مهم انسان است، زیست شناسان و رفتارشناسان نشان داده اند كه بازی، به سبب پیوند و ارتباط نزدیكی

.( كه با انگیزه ی اكتشاف و ارضای كنجكاوی شخص دارد، نقش سكوی پرش آموزش و اكتشاف را ایفا می كند. (رووف، 1375

از آنجایی كه مطلب فرمول نویسی و نامگذاری تركیبات شیمیایی به صورت انتزاعی و خشك در كتابهای درسی وجود دارد ،

بنابراین بهتر است تا معلمان به كمك روشهای نوین تدریس، یادگیری این مبحث مهم را برای دانش آموزان لذت بخش كنند.

پژوهشگران، معتقدند كه بازی ها به عنوان ابزار تدریس، به دانش آموزان كمك می كند كه مسایل را حل كنند، انجام بازی به

آن ها شانس چالش با مسایل و تدوین راهبرد هایی ، برای حل مشكلات در محیطی به دور از تهدید فراهم می سازد. معلمان با

استفاده بهینه ازعلایق دانش آموزان، درانتخاب بازی و سوق دادن آن ها به اهداف آموزشی، می توانند كمك ها ی شایانی را در

امر تدریس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایجاد نماید. در این نوشتار، بازی های آموزشی كارتی و رایانه ای مناسب برای

آموزش فرمول نویسی و نامگذاری در درس شیمی سال دوم دبیرستان معرفی شده است.

واژه های كلیدی : بازی های آموزشی كارتی ، بازی های آموزشی رایانه ای، یادگیری، مفاهیم انتزاعی، شیمی

مقدمه

یادگیری فرایند پیچیده ای است كه می تواند در نتیجه كسب مهارت های نو، دانش، ادراك، حقایق، اصول و اطلاعات

1997 ). دست اندركاران تعلیم و تربیت، حركتی را از آموزش های سنتی بسوی روش های غیر سنتی و ، جدید رخ دهد (گیل 2

.( 2001، غیر متداول شروع كرده اند ( كو و هارلین 3

مهم ترین پرسشی كه در ذهن هرمعلم ایجاد می شود این است كه چگونه می توان یادگیری، به ویژه یادگیری مطالب درسی

را موثرتر و پربارتركرد، بنابراین بسیاری از روانشناسان این فرایند را در شرایط دقیق و كنترل شده ای مطالعه كرده اند تا ماهیت آن

را بهتر كشف كنند و چگونگی بهبود بخشیدن به آن را دریابند (كدیور، 1387 ). فعالیت هایی كه متخصصان آموزشی برای دانش

آموزان طراحی می كنند، بر یادگیری آنان تاثیر می گذارد،به همین دلیل هدف های آموزشی و فعالیت های دانش آموزان باید با

.( یكدیگر هم خوانی داشته و وابسته و مكمل هم باشند(ذوفن، 1385

١ marashi32@yahoo.com . كارشناس ارشد تكنولوژی آموزشی

2 . Gil, E.

3 . Koo, R. & Harlin, R. P.

٢

امروزه ، پیشرفت در زمینه علم و فناوری تا حد زیادی برشیوه زندگی ما ، تاثیر می گذارد. این تحولات در روش های

تدریس و یادگیری نیز، تغییراتی ایجاد كرده است. در نتیجه ی این نوآوری ها، نسل جدیدی از ابزار آموزشی طراحی شده است

كه در روش های غیر سنتی به دانش آموزان در فرایند یادگیری كمك می كند.

برخی شواهد تجربی نشان می دهد كه بازی ها می تواند به صورت ابزار آموزشی موثری برای افزایش یادگیری ودرك مطلب

1996 ). دانش آموزان با دنیای بازی اطلاعات خود را بهتر پردازش ، موضوعات پیچیده، مورد استفاده قرار گیرد( كوردوا و لیپر 1

می كنند و به معنا و مفهوم درس پی می برند.

بازی های آموزشی

"بازی های آموزشی" بازی هایی هستند كه با اهداف برنامه های درسی خاص، طراحی شده اند. معمولا بازی هایی كه در

.( آموزش و پرورش مورد استفاده قرار می گیرند، تمرینی برای یادگیری بهتر اطلاعات درسی می باشند(رویل 2008،2

پژوهش ها نشان می دهند كه بازی های آموزشی، جدیت، اهتمام، تصمیم گیری، حل مساله، همكاری و ابتكار در یادگیری

.(2008 ، كودكان را افزایش می دهند (پپلر و راس 3

فراگیران زمانی از یادگیری لذت می برند كه یادگیری توام با شادی باشد. از آن مهم تر اینكه آموزگاران هم، زمانی كه

1996 ). ارایه بازی ، فراگیران یاد می گیرند و این یادگیری همراه با شادی است، از تدریس لذت می برند (ورنر،تورپ و بانكر 4

های آموزشی از طرف آموزگاران باعث می شود، بدون این كه از دانش آموزان خواسته شود، غیر مستقیم، در گیر مفاهیم

آموزشی شوند.

در بازی های آموزشی باید مطمئن شد كه یادگیری و بازی یك پارچه شده و هدف های یادگیری در بازی پنهان شده اند.

همچنین یك بازی آموزشی خوب باید بتواند جالب و در گیر كننده باشد تا انگیزه لازم را برای فراگیران ایجاد كند و ارتباط بین

هدف های آموزشی و بازی باید كاملا مشخص باشد. تمركز بر هدف های آموزشی مهم است، نه اینكه فراگیر از مسیر اصلی

آموزش بواسطه بازی منحرف شود. ینابراین در آموزش های رسمی، رقابت بازیكنان كمتر باید مورد توجه قرار گیرد ( هاریسون

.(2004 ، و همكاران 5

1 . Cordova, D. I., & Lepper, M. R.

2 . Royle, K

3 . Pepler, D. J. and Ross, H. S.

4 . Werner, P., Thorpe, R., & Bunker, D.

5 . Harrison, J. M., Preece, L. A., Blackmore, C. L., Richards, R. P., Wilkinson, C. & Fellingham, G. W

٣

امروزه، محققان دریافته اند كه برخی از بازی های رایانه ای به مقدار قابل توجهی از نظر آموزشی ارزش دارند و می توانند

تبدیل به بخشی از برنامه درسی مدارس شوند. بازی های رایانه ای آموزشی با تركیب یادگیری و سرگرمی، از خسته شدن بچه ها

.(2009 ، جلو گیری می كنند. تعدادی از بازی های رایانه ای خوب آموزشی در حال حاضر در اینترنت وجود دارد ( بولینگی 1

2007 ) در بیش از 60 مطالعه، تاثیر استفاده از بازی در كلاس درس بر موفقیت دانش آموزان را مورد بررسی قرار داده ) مارزانو 2

است. نتیجه مطالعات او نشان می دهد كه استفاده از بازی در تدریس، 20 درصد در هدایت آنها برای بدست آوردن موفقیت اثر

داشته است.

2010 ) در پژوهش خودبا عنوان "تدریس شیمی فعالیت محور، مورد عناصر و تركیبات"به نتایج زیر دست یافت: ) دووارسی 3

با بازی های آموزشی، درس، لذت بخش تر بود، یادگیری نشانه های عناصر عمیق تر و ماندگار تر بود.همچنین در دانش آموزان

نسبت به درس شیمی نگرش مثبت ایجاد شد.تعامل و مشاركت فعالانه در دانش آموزان بوجود آورد.

2007 ) به نكات زیر اشاره می كند ) بازی های آموزشی باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی استفاده شوند. برای مثال سون مز 4

تا بر ای به كار گیری بازی های آموزشی لحاظ شوند. بازی های آموزشی:

1. بایدبه گونه ای طراحی شوند تا فراگیران به اهداف درسی دست یابند.

2. باید مناسب سن، جنسیت، و همچنین قوانین عمومی رفتار باشند.

3. باید كیفیت لازم برای تمرین در كلاس درس را داشته باشند.

4. باید ساده باشند تا بتوان در كلاس درس آنها را به اجرا در آورد.

5. نباید وقت گیر باشند.

6. نباید رفتار نا مناسب را در دانش آموزان ایجاد نمایند.

7. نباید دانش آموزان را به مخاطره اندازند.

8. ماهیت آموزشی و تربیتی بازی ها باید غالب بر لذت بخش بودن آن ها باشد.

1 . Bolinggi, I.

2 . Marzano, Robert J.

3 . Duvarci, D.

4 . Sönmez, V.

۴

بیان مسئله

با توجه به این كه شیمی یكی از مهم ترین علومی است كه می تواند نقش مهمی در درك زندگی روزمره داشته باشد، به

همین دلیل تدریس شیمی در دبیرستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بیشتر بحث های كلاسی، معلم سخنران اصلی است و

به تفاوت های فردی دانش آموزان در كلاس درس كمتر توجه می شود. تعامل بین معلم و دانش آموزان بیشتر به این صورت است

كه در آن معلم پرسش هایی را می پرسد و دانش آموزان پاسخ می دهند. در ادامه، معلم آن را تایید یا تكذیب می كند و در نهایت

پاسخ درست را می گوید. در این حالت مشاهده می شود كه دانش آموزان نقش اندكی در فرایند یادگیری در كلاس درس دارند و

احتمال غیر فعال شدن آنها بیشتر است.

2006 ) باور دارند كه درس شیمی به خاطر وجود مفاهیم انتزاعی در آن، یكی از درس های بسیار ) دمیرچیلی اوغلو و آیاش 1

1999 ) در پژوهش خود، 97 كلاس پایه نهم را مورد مطالعه قرار دادند و نتیجه ) سخت برای دانش آموزان است. سوكمن و بایرام 2

گرفتند كه در بسیاری از مفاهیم شیمی، از جمله عنصر، تركیب ، مخلوط، تغییر شیمیایی ، تغییر فیزیكی و غیره در دانش آموزان

یادگیری معنا دار، صورت نمی گیرد و دچار كج فهمی می شوند.آنها استدلال می كنند كه این مسئله ممكن است نتایج حاصل از

برنامه های گسترده مدارس در روش حفظ كردن مطالب باشد. از آن جایی كه مطلب فرمول نویسی و نامگذاری تركیبات شیمیایی

به صورت انتزاعی و خشك در كتابهای درسی وجود دارد ، بنابراین بهتر است تا معلمان به كمك روش های نوین تدریس،

آموزش این مبحث مهم را برای دانش آموزان لذت بخش كنند.

اما چرا فرمول نویسی به عنوان مبحث تدریس در پژوهش انتخاب شد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت به فرمول نویسی در

شیمی می توان به عنوان یك زبان نگاه كرد. زبان علمی كه با آن ارتباط برقرار می گردد.در صورت آشنایی با این زبان، به راحتی

.( در هر متنی و به هر زبانی می توان از مفاهیم آن متن، اطلاعات لازم را دریافت كرد (شكل 1

1 . Demircioglu, H., Ayas, A.

2 . Sökmen, N. & Bayram, H.

۵

سولفوریك اسید نام دارد. دانش آموزان با این زبان در زندگی روزانه، هنگام خرید ،H2SO به عنوان مثال در همه كشورها 4

یا استفاده از مواد گوناگون مواجه می شوند. بنابراین یادگیری این زبان از اهمیت ویژه ای در محافل علمی برخوردار می باشد. در

آموزش و پرورش پایه آموختن این زبان در شیمی سال دوم دبیرستان گنجانده شده است . برای یادگیری این زبان لازم است

شرایط از نظر محیطی فراهم گردد. اما روش تدریس معمول در كلاس درس، روش املایی است كه در آن معلم سخنرانی می كند

و دانش آموزان چیزهایی را گوش می دهند یا یادداشت می كنند. به همین منظور استفاده از بازی های آموزشی می تواند باعث شود

دانش آموزان مشاركت كنندگان فعال در یادگیری و معلمان تسهیل كنندگان یادگیری باشند.

روش بازی با كارت

دانش آموزان به گروه های 4 تا 5 نفره تقسیم شدند سپس هر گروه 30 كارت در ابعاد 10 در 15 تهیه كردند. روی كارتها

علامت اختصاری كاتیون وآنیون های موجود در جدولهای شیمی سال دوم دبیرستان نوشته شد ،مانند آنچه كه در نمونه های زیر

( نشان داده شده است. (شكل 2

شكل 2. نمونه های كارت های بازی

Na+ SO4

S2Fe2+ 2Cl Cu كارت + 2 نمونه روی ها

نمونه پشت كارت ها

۶

همه كارت های موجود را طوری كه روی آن دیده نشود روی زمین چیده می شوند. سپس نفر اول به دلخواه دو تا از كارت

هارا برمی گرداند اگر یكی از آنها كاتیون و دیگری آنیون بود باید فرمول مربوط را روی كاغذ بنویسد و كارتها را به عنوان امتیاز

بردارد اگر دو كارتی را كه به رو برمی گرداند هردو آنیون و یا هردو كاتیون باشند نمی تواند آنها را بردارد و نوبت به نفر بعدی

می رسد در این بازی نفرات بعد باید جای كارتهایی را كه برگردانده می شود ولی از بازی خارج نشده اند را به خاطر بسپارند تا به

.( موقع بتوانند از آنها استفاده كنند (شكل 3و 4

شكل 3. روش بازی با كارت

شكل 4. دانش آموزان در حال بازی

در روش بالا علامت اختصاری كاتیونها و آنیونها روی كارتها وجود دارد و دانش آموز آنها را تشخیص می دهد و فرمول

شیمیایی را نوشته ونامگذاری می كند . برای اینكه با این بازی بتوانیم به همه اهداف آموزشی بیان شده در مبحث فرمول نویسی

دست پیدا كنیم بهتر است بچه ها مراحل ذكر شده را نیز یك بار با كارتهایی انجام دهند كه به جای علامت اختصاری، نام

شیمیایی كاتیونها و آنیونها روی كارت نوشته شده باشد .به این ترتیب از روی نام، فرمول شیمیایی آن را خواهند نوشت .

تذكر : این بازی می تواند بر اساس ابتكار و خلاقیت دانش آموزان و معلمان به صورت های گوناگون دیگری نیز اجرا شود.

Na+

Fe2+

در این حالت چون هر دو كارت كاتیون است باید

كارت ها برگردانده شود و بازی ادامه پیدا كند.

Na+

SO4

2

در این حالت شخصی كه این دو كارت را

برگردانده است باید آنها را برداشته و فرمول

شیمیایی آنرا بنویسد.

٧

نوع دیگر از روش بازی با كارت، شامل صفحه ای است كه دارای هجده خانه است كه بیانگر 18 گروه جدول تناوبی است،

( تعدادی كارت پرسش از مبحث فرمول نویسی كه جواب آن پشت كارت نوشته شده است، كارتهای امتیاز و جریمه.(شكل 5 و 6

شكل 5. یك شكل دیگر از روش بازی با كارت

شكل. 6 كارت های پرسش، امتیاز و جریمه

به ترتیب هریك از اعضای گروه یك كارت از كارت های پرسش را به صورت تصادفی بر می دارد، سپس پرسش روی

كارت را در حضور بقیه افراد گروه می خواند و پاسخ آنرا می دهد، سپس پاسخ درست را از پشت كارت نگاه می كند، اگر

مطابقت داشت، یك كارت امتیاز برمی دارد و طبق آنچه كه در كارت امتیاز نوشته شده وارد بازی می شود به هریك از خانه ها

٨

كه وارد شود یكی از گروه های جدول خواهد بود وفرد بازیكن یك یا چند عنصر از آن گروه را می تواند نام ببرد و امتیاز بگیرد

در ادامه بازی اگر فردی به پرسش كارت اشتباه پاسخ دهد باید یك كارت جریمه بردارد و طبق دستورالعمل آن رفتار كند. برای

هیجان بازی ، اسكلت هایی در گوشه های صفحه بازی قرار داده شده كه با ورود مهره بازیكن به آن ها دوباره به نقطه شروع برمی

گردد. پایان بازی وقتی است یكی از بازیكن ها به نقطه پایان برسد. سپس هركس كه تعداد كارت امتیاز بیشتری داشته باشد به

عنوان برنده بازی محسوب می شود.

بازی های رایانه ای

یك بازی بسیار جالب از اینترنت گرفته شده است و به صورت نرم افزاری شامل مجموعه ای از بازی ها و شبیه سازها برای

است. این نرم افزار را درسایت Chemistry Games, Labs,& Demos مفاهیم شیمی پایه به نام

قابل دسترسی است. http://www.multimediascience.com

نام بازی های موجود در این نرم افزار به شرح زیر است:

1 - بازی با نام عنصرها

2 - بازی عدد اتمی

3 - بازی فرمول های شیمیایی

4 - بازی چكیدن یون ها

در شكل اول از این بازی كه یك بازی پرتاب كردنی است، نام تركیب در پایین صفحه داده می شود و دانش آموز باید با با

.( نشانگر به طرف فرمول درست كه در بین فرمول های دیگر در حال حركت است تیر پرتاب كند و به هدف بزند ( 7

در این بازی برای تمرین فرمول نویسی و نامگذاری تركیب های شیمیایی دو شكل مختلف وجود دارد. ی ك شكل آن باز ی

.( جور كردنی است كه دانش آموزان باید نام و فرمول درست تركیب های مختلف را باهم جور كنند (شكل 8

در این شكل از بازی دانش آموز می تواند انتخاب كند كه تركیب ها فقط یونی یا مولكو لی و ی ا مخلوط ی از هر دو ترك ی ب

باشند.

شكل 7. بازی فرمول نویسی پرتابی

٩

شكل 8. بازی جور كردنی

همانطور كه در شكل ها می بینید بازی ها از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند و دانش آموزان به خوبی با آن ها ارتباط برقرار

كردند.

بحث و نتیجه گیری

فراهم كردن محیط مناسب برای یادگیری یكی از مهارت های معلمی است كه می تواند باعث موفقیت او در امر آموزش

شود.برخلاف آموزش سخنرانی محور كه نوعی یادگیری منفعل است ، یادگیری فعال از نظر ماهیت، شبیه یادگیری تجربی است

1991 ). یادگیری مبتنی بر كه در آن تاكید بر یادگیری از طریق انجام دادن فعالیت های آموزشی است (بن ول و ایسون 1

2 یكی از روش های فعال یادگیری است كه با ایجاد محیطی پر از شادی و نشاط، فرا گیران خود در فرایند یادگیری (GBL) بازی

شركت می كنند.

بازی های آموزشی در یادگیری مفاهیم انتزاعی بسیار موثر است و یادگیری با لذت و سرگرمی آمیخته می شود. یادگیری،

همراه با مشاركت فراگیران انجام شده و آن ها می توانند از تجارب یكدیگر استفاده كنند. پس بازی ها ی آموزشی می توانند

روش مناسبی برای افزایش قدرت درك، كاربرد و تحلیل مطالب درسی باشند. همچنین یادگیری مفاهیم انتزاعی در شیمی،

مشاركت فعالانه و شور و اشتیاق دانش آموزان با استفاده از بازی های آموزشی نتایجی است كه با پژوهش نویسنده این مقاله كه

در سال 1389 انجام داده، هم سو است.

1 . Bonwell, C. C., & Eison, J. A.

2 . Game Base Learning

١٠

منابع مورد استفاده

ذوفن، شهناز( 1385 ). كاربرد فناوری های جدید در آموزش.تهران: انتشارات سمت.

13-14 ، رووف، علی( 1375 ). بازی تدریس. رشد تكنولوژی آموزشی 1

كدیور، پروین( 1387 ). روانشناسی تربیتی. تهران : انتشارات سمت.

Bolinggi, I. (2009). Educational computer games as effective learning tools. Articles base.

http://www.articlesbase.com

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. Washington, DC:

School of Education and Human Development, George Washington University

Cordova, D. I., & Lepper, M. R. (1996). Intrinsic motivation and the process of learning: Beneficial effects of

contextualization, personalization, and choice. Journal of Educational Psychology, 88, 715-73

Demircioglu, H., Ayas, A. (2006). Hikayeler ve Kimya ögretimi. H..U.Egitim Fakültesi Dergisi. H.U.Journal of

Education,30, 110-119.

Duvarci, D. (2010). Activity-baced chemistry teaching:A case of "elements and compounds. Procedia Social

and Behavioral Sciences, 2 , 2506–2509.

Gil, E. (1991). The Hunting Power of Play. New York: Guilford Press.

Harrison, J. M., Preece, L. A., Blackmore, C. L., Richards, R. P., Wilkinson, C. & Fellingham, G. W.( 1999).

The effects of twoinstructional models-skill teaching and mastery learning-on skill development,

knowledge, self efficacy. Journal of Teaching in Physical Education, 19, 33-56.

Koo, R. & Harlin, R. P. (2001). Learning in nontraditional environments: An international perspective.

Childhood Education, 77(6), 38-40.

Marzano, Robert J., John L. Brown.(2007). The Art and Science of Teaching: A Comprehensive Framework for

Effective Instruction. Published by ASCD

Pepler, D. J. and Ross, H. S. (2008). The effect of play on convergent and divergent problem solving. Child

Development, 52(4), 1202-1210.

Royle, K.( 2008). Game-based learning: A different perspective. Innovate 4(4).

Sökmen, N. & Bayram, H. (1999). Lise 1. Sinif ögrencilerinin temel kimya kavramlarini anlama düzeyleriyle

mantiksal düiünme yetenekleriarasindaki iliki, Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 17(16) , 89 –

94.

Sönmez, V. (2007). Ögretim Ilke and Yöntemleri, Ani Yayincilik: Ankara.

Werner, P., Thorpe, R., & Bunker, D.(1996). Teaching games for understanding : Evolution of a model.

Journal of Physical Education. Recreation and Dance, 67(1), 28-33.


بازی های آموزشی

بازی های آموزشی بازی هایی هستند که برای آموزش موضوعی خاص طراحی می شوند. بازی های آموزشی نوعی سرگرمی هستند که همزمان

برای آموزش دادن و سرگرم کردن به کار می روند. بسیاری از متخصصان کاربرد بازی های آموزشی و در کل سرگرمی های آموزشی را مفید

دانسته اند، زیرا کاربران در هنگام انجام بازی های آموزشی نقش فعالی دارند و فرآیند یادگیری به طور همزمان انجام می شود.

در بازی های آموزشی باید مطمئن شد که یادگیری و بازی یک پارچه شده اند. موفقیت در یک بازی آموزشی بدین معنا است که اهداف یادگیری

در بازی پنهان شده اند. همچنین یک بازی خوب باید بتواند جالب و درگیرکننده باشد تا انگیزه ی لازم را برای فراگیران ایجاد کند. در یک بازی

آموزشی خوب، ارتباط بین اهداف آموزشی و بازی باید کاملا مشخص باشد. باید بر اهداف آموزشی تمرکز کند و فراگیر از مسیر اصلی آموزش به

( واسطه ی بازی منحرف نشود. بنابراین در آموزش های رسمی، باید کمتر به رقابت بازیکنان توجه کرد (هاریسون و همکاران، 2009

سه عنصر خوب و اساسی بازی ها در یادگیری عبارتند از:

آ) ایجاد تمرکز و توجه دانش آموزان

ب) تکرار، البته تکراری که به علت هیجان خسته کننده نیست

پ) ماندگاری در ذهن، که نتیجه علاقه دانش آموزان است

بازی های آموزشی امروزه در کنار سایر شیوه های آموزشی، می تواند ضمن تقویت خلاقیت افراد، مبانی مشارکت و مشارکت پذیری را نیز به

مخاطبان منتقل کند. پژوهش ها نشان می دهند که بازی های آموزشی، جدیت، اهتمام، تصمیم گیری، حل مساله، همکاری و ابتکار در یادگیری،

کودکان را افزایش می دهند (پپلر و راس 2008 ). بازی های آموزشی باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی استفاده شوند. سون مز ( 2007 ) توجه به

نکات زیر در به کارگیری بازی های آموزشی را ضروری می داند. بازی های آموزشی:

-1 باید به گونه ای طراحی شوند تا فراگیران به اهداف درسی دست یابند.

-2 باید متناسب با سن، جنسیت، و همچنین قوانین عمومی رفتار باشند.

-3 باید کیفیت لازم برای تمرین در کلاس درس را داشته باشند.

-4 باید ساده باشند تا بتوان در کلاس درس آنها را به اجرا در آورد.

-5 نباید وقت گیر باشند.

-6 نباید رفتاری نامناسب در دانش آموزان ایجاد نمایند.

-7 نباید دانش آموزان را به مخاطره اندازند.

-8 ماهیت آموزشی و تربیتی بازی ها باید غالب بر لذت بخش بودن آن ها باشد.

این بازی ها ممکن است در لوح های فشرده، موبایل، تابلو، کارت، ویدئویی و به شیوه برخط ( آنلاین) ارائه شوند که به دلیل دو ویژگی مهم

تعاملی و فعال بودن یادگیرنده، ارزش آموزشی زیادی دارند. نتایج استفاده از بازی های آموزشی را می توان به شرح زیر دانست:

استفاده از بازی به عنوان یک شیوه ساده آموزش در حوزه شبیه سازی

یادگیری در سطح دانش، فهمیدن و به کار بستن

ایجاد انگیزه

یادگیری همراه با عمل کردن

انتقال سریع مفهوم در برخی از مفاهیم پیچیده

« دیدن » و « عمل کردن » همراه با « شنیدن » ماندگاری مفاهیم انتقال یافته به دلیل استفاده از

زمینه سازی و تمرین خلاقیت و نوآوری با صرف هزینه و وقت کم

ایجاد نشاط و رفع خستگی همراه با آموزش

آمادگی برای یادگیری بهتر و بیشتر

تاثیر بازی های آموزشی بر یادگیری شیمی- پوپک مرعشی

آموزش مبتنی بر بازی های اجتماعی: راهکاری در جهت غلبه بر مشکلات آموزش الکترونیکی پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین

المللی آموزش الکترونیکی دانشگاه امیر کبیر


 

 با سلام و احترام

همکاران گرامی پیرو برنامه دبیرخانه راهبری شیمی کشوری آثار خود را در راستای یکی از محورهای زیر :

 1. تجربه های آموزشی خلاق
 2. مقاله های آموزشی متناسب با نیاز دبیران
 3. شیمی و محیط زیست
 4. طرح درس بر اساس الگوهای نوین آموزشی
 5. تازه های علم شیمی
 6. پاورپوینت های آموزشی

حداکثر تا پانزدهم آذرماه به گروه ارسال کنند.

آثار برگزیده به اداره کل و سپس به دبیرخانه راهبری شیمی ارسال خواهد شد .

توجه:

 • فعالیت هایی که بر اساس خلاقیت و تجربه دبیران ارسال می گردد از امتیاز ویژه ای برخوردار است.
 • مقاله ها باید با ذکر منبع باشد
 • متون  ارسالی به دبیرخانه باید با قلم 2 (b nazanin) و انتخاب فرم word و pdf باشد.
 • ارسال مقاله ها از طریق ایمیل یا لوح فشرده امکان پذیر می باشد.


ادامه مطلب

مجمع تخصصی و کارگاه آموزشی شبیه نمایی و طراحی بازی روز سه شنبه ساعت 14:30برگزار می شود

مکان :ضمن خدمت منطقه

 


جدول ملاك­های تحلیل سؤالات امتحان نهایی شیمی3- خردادماه 91

 

ردیف

° ملاك­های عمومی طرح سؤال (دارای ضریب 1)

امتیاز

1 0

1

رعایت زیبایی سؤال (خوانا بودن، رعایت فاصله مناسب بین سؤالات ، رسم الخط صحیح و ...)

 

2

كامل بودن سربرگ (دستورالعمل لازم برای پاسخگویی، مشخص بودن تعداد صفحات و سؤالات و زمان آزمون)

 

3

مناسب بودن زمان پاسخگویی به سؤالات

 

4

مناسب بودن تعداد سؤالات آزمون (باتوجه به زمان تعیین شده)

 

5

صحیح بودن نگارش سؤالات (عدم وجود غلط املایی در متن سؤال، عدم استفاده از واژه‌های مبهم و ...)

 

6

رعایت نكات دستوری در طرح سؤالات (صحیح بودن نگارش و نشانه گذاری و ...)

 

7

مشخص كردن موارد منفی با كشیدن خط زیر آن و یا تایپ پررنگ

 

8

سلیس و روان نوشته شدن سؤالات (به گونه‌ای كه همه دانش آموزان برداشت یكسانی از سؤال داشته باشند)

 

9

در نظر گرفتن دامنه و حد برای پاسخ سئوالات تشریحی

 

 

جمع

..........

برای مشاهده ادامه جدول بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب

اعلام نتایج مسابقات برگزار شده در گروه شیمی شهر تهران

كلیپ های برتر :

رتبه اول:نسرین انصاری منطقه 5- رتبه دوم :زهرا حسینی منطقه 15-رتبه سوم :محبوبه عطارحمیدی منطقه 15-صدیقه عرب زادگان منطقه 10

آزمایش محدود كننده:

رتبه اول :محبوبه عطار حمیدی منطقه 15-رتبه دوم :شهره ریاضت منطقه 16-رتبه سوم :سیمین قادری برمی منطقه 6وفریبا محمودی منطقه 13

طرح درس ومقالات :

رتبه اول :زهرا قاسمی منطقه 17و آذر رضوانی منطقه 17- رتبه دوم :نوش آفرین آذر نوش منطقه 4و محبوبه عطار حمیدی منطقه 15-رتبه سوم :فریبا محمودی منطقه 13وفهیمه روحی منطقه 5آیا یخ در طبیعت فقط بر اثر سرما ایجاد می شود برای اغلب مردم، درست كردن یخ كار ساده ای است: كافی است یك ظرف آب را در فریزر قرار دهیم. اما شیمیدانی به نام «یون می چوی» Eun Mi Choi و همكارانش در دانشگاه ملی سئول در كره جنوبی به این مسئله به گونه ای دیگر می نگرند. برای آنها درست كردن یخ از طریق كاهش دما تا زیر نقطه انجماد آب، آخرین گزینه محسوب می شود و نه اولین گزینه. این محققان ترجیح می دهند با قرار دادن آب در معرض میدان های الكتریكی یخ درست كنند و شگفت انگیزتر آنكه این كار را در دمای اتاق انجام می دهند. اما همانطور كه «دنیس ویتلی» (Denys Wheatley) زیست شناس سلولی دانشگاه آبردین انگلستان كه بر روی تاثیر آب بر سیستم های زنده تحقیق می كند نیز اذعان دارد، ایجاد یخ در دمای اتاق یا اصطلاحا «یخ داغ» واقعا حیرت انگیز است چراكه قرن های متمادی تصور بشر آن بود كه ایجاد یخ فقط با سرما میسر است. آزمایش موفقیت آمیز «چوی» كه چند ماه پیش صورت گرفت سرانجام به جست وجویی ۱۰ساله در مورد نحوه تشكیل «یخ داغ» پایان داد. اما نتیجه غیرمنتظره این آزمایش شگفت انگیز سئوال جدیدی را نیز برای دانشمندان مطرح كرد. آزمایش «چوی» حاكی از آن است كه نه تنها تبدیل آب ولرم به یخ توسط اعمال میدان الكتریكی، كاری شدنی است بلكه شدت میدان لازم برای این كار نیز به طور غیرمنتظره ای پایین است، آنقدر پایین كه به سهولت می توان میدان های مشابهی را در گوشه و كنار طبیعت از شكاف میان تخته سنگ ها و خلل و فرج ذرات خاك معلق در هوا گرفته تا فضای میان پروتئین ها در سلول های بدن یافت. به همین علت تحقیقات اخیر پس از كشف «یخ داغ»، بر روی این پرسش متمركز شده است كه آیا «یخ داغ»، به طور طبیعی در طبیعت نیز شكل می گیرد اما بازگردیم به داستان كشف «یخ داغ». داستان تشكیل یخ در دمای اتاق با كشفی به ظاهر تصادفی در سال ۱۹۹۵ و توسط یك دانشمند علم مواد به نام «یاكوب كلین» Jacob Klein در مؤسسه علوم ویزمان Weizmann در اسرائیل آغاز شد. او متوجه شد كه مایعات آلی محصور شده مابین صفحاتی از جنس میكا كه تنها چند نانومتر با همدیگر فاصله گرفته اند در دمایی بسیار بالاتر از حالت معمول خود منجمد می شوند. همین مسئله سبب شد تا او به این فكر بیفتد كه شاید به روشی مشابه بتوان در دمای اتاق یخ ایجاد كرد. اینگونه بود كه كلین شش سال بعد را صرف آزمایش بر روی آب و دیگر مایعات كرد. آزمایش های او برای منجمد كردن اغلب مایعات در دمای اتاق موفقیت آمیز بود اما در مورد آب خیر. می دانیم كه آب یك مایع معمولی نیست. در حالی كه اغلب مواد در حالت جامد خود، چگال تر از حالت مایع هستند اما موضوع در مورد آب برعكس است به همین دلیل هم كوه های یخ در آب شناور می مانند چراكه آب، پس از انجماد، منبسط شده و نتیجتا چگالی یخ، كم تر از چگالی آب است. نهایتا «كلین» به این نتیجه رسید كه محصور كردن مولكول های آب در فضای تنگ مابین صفحات جامد خود به عنوان مانعی برای انجماد آب عمل می كند. به همین دلیل هم او از ادامه آزمایش خود بر روی آب منصرف شد. اما «كلین» یك عامل حیاتی را كه برای ایجاد یخ در دمای اتاق لازم است ندیده بود و آن، میدان الكتریكی بود. اما همین كه كلین پروژه تحقیقاتی خود را متوقف كرد دو زیست فیزیكدان به نام های «رونن زانگی» Ronen Zangi و «آلن مارك» Alan Mark كه در آن زمان در دانشگاه گرونینگن در هلند بودند، ادامه تحقیق را به دست گرفتند. این دو محقق در سال ۲۰۰۳ موفق به انجام یك شبیه سازی رایانه ای شدند كه نشان می داد در هنگام اعمال یك میدان الكتریكی چه اتفاقی برای مولكول های آب محصور میان صفحات جامد خواهد افتاد. از آنجایی كه دو اتم هیدروژن موجود در مولكول آب دارای بار جزیی مثبت بوده و اتم اكسیژن این مولكول نیز بار جزیی منفی دارد بنابراین اعمال میدان الكتریكی بر روی آب می تواند جهت گیری های تصادفی مولكول های آب را تغییر داده و آنها را همانند مولكول های جامدات منظم كند. شبیه سازی های «زانگی» و «مارك» حاكی از آن است كه این میزان نظم می تواند به حدی باشد كه حتی در دمای اتاق هم آب را منجمد و جامد گرداند.
«مارك» دراین باره می گوید: «با یك میدان الكتریكی قوی حتی می توان یك لیوان پر از آب را در دمای اتاق به یخ تبدیل كرد.» اما هیچ كس نتوانسته بود صحت این پیش بینی را حتی با مقادیر بسیار جزیی آب به طور تجربی نشان دهد تا اینكه نوبت به «چوی» رسید. «چوی» و همكارانش ابتدا لایه نازكی از آب را مابین یك صفحه و یك سوزن بسیار باریك فلزی محصور كردند. سپس میدان الكتریكی ضعیفی را مابین سوزن و صفحه فلزی اعمال كرده و سر سوزن را به تدریج به صفحه نزدیك كردند. هنگامی كه سر سوزن فقط ۷۰ نانومتر با صفحه فلزی فاصله داشت، سوزن به مانعی برخورد كرد و دیگر جلوتر نرفت. این مانع، در واقع لایه ای از یخ بود و بدین ترتیب «چوی» برای اولین بار در جهان موفق به ایجاد «یخ داغ» شد


اسید هیدروفلوریك

نام : اسید هیدروفلوریك
شرح: اسیدهیدروفلوریك نوعی محلول شیمیایی فلورید هیدروژن در آب با سمیت بسیار بالا و قابلیت خورندگی بسیار زیاد است. گاهی اوقات به فلورید هیدروژن خالص اسید هیدروفلوریك بی آب نیز گفته می شود. اسید هیدروفلوریك بر اثر واكنش با SiO2 موجب انحلال شیشه می شود. تركیبات اصلی بسیاری از تركیبات شیشه ای عبارت اند از:
SiO2(s) + 4HF(aq) → SiF4(g) + 2H2O(l)
SiO2(s) + 6HF(aq) → H2[SiF6](aq) + 2H2O(l)
لذا، تركیبات حاصل می بایست در ظروف مخصوص پلی اتیلن و یا تفلونی نگهداری شوند. این ماده اسیدی همچنین قادر است تقریبا تمامی فلزات غیر آلی و اكسیدهای نیمه فلزی را در خود حل نماید. از سوی دیگر، به دلیل تمایلی كه این ماده به جداسازی یونهای H+ و F- در آب دارد، هرچند به عنوان یك تركیب اسیدی ضعیف در نظر گرفته می شود. لیكن قابلیت خورندگی و سمیت آن بسیار بالاست.
تولید:
به طریقه صنعتی، اسید هیدروفلوریك از كانی فلوئوریت و طی فرایند واكنشی فلوئورید كلسیم (CaF2) با اسید سولفوریك تغلیظ تولید می شود. بر اثر تركیب این دو ماده در دمای 250 درجه سانتی گراد، این دو ماده تركیبی با یكدیگر واكنش می دهند كه در نتیجه آن فلورید هیدروژن ایجاد می شود:
CaF2 + H2SO4 → 2HF + CaSO4
بخارات حاصله از این واكنش مخلوطی از فلورید هیدروژن، اسید سولفوریك، و نیز تعدادی از فرآورده های ثانویه می باشد كه می توان فلورید هیدروژن را طی فرایند تقطیر جداسازی از آنها جدا كرد. وجود اسید هیدروفلوریك در سوخت موتور ماشینها می تواند بسیار پر خطر باشد. این تركیبات سمی زمانی كه Viton o-rings و لوله های خروجی در معرض دماهای بالاتر از 400 درجه سانتی گراد قرار می گیرند، ایجاد می شود.
قابلیت اسید هیدروفلوریك به انحلال اكسیدها، استفاده از این ماده اسیدی را در تخلیص سازی آلومینیوم و اورانیوم حائز اهمیت بسیاری ساخته است. از اسید هیدروفلوریك برای ایچینگ تركیبات شیشه ای، جداسازی اكسیدهای سطحی از سیلیس در صنعت و نیز به عنوان یك كاتالیزور در آلكیلاسیون ایزوبوتان و بوتان در پالایشگاههای نفتی و نیز حذف ناخالصیهای اكسیدی از فولاد ضد زنگ طی فرایندی كه اسیدشویی گفته می شود، انجام می گیرد. در حال حاضر، از این ماده حتی در كارواشها به عنوان نوعی تركیب شوینده جهت شستشوی لاستیك چرخها استفاده می شود. علاوه بر این، به دلیل قابلیت انحلال تركیبات سیلیكاته، از اسیدهیدروفلوریك غالبا طی فرایند آنالیز سنگها و تركیبات كانی جهت انحلال نمونه های سنگی(به طورمعمول پودری)پیش از انجام فرایند آنالیز استفاده می شود.
از اسید هیدروفلوریك همچنین در سنتز بسیاری از تركیبات آلی فلورین دار از قبیل تفلون و مبردهایی چون فرئون استفاده می شود


● تعریف گریس
تاکنون تعاریف متعددی برای گریس ارایه شده که عمده ترین آنها را می توان به این شرح خلاصه کرد:
۱) گریس ماده ای است جامد یا نیمه جامد که از مشتقات نفتی و صابون(با ترکیب چند صابون) همراه با پرکننده (fillers)، تشکیل شده و قابل کاربری برای مصارف خاص است.
۲) گریس ماده ای است جامد و یا نیمه جامد که از ترکیب یک پرکننده در داخل روغن ساخته شده است، سایر مواد (برای افزایش خاصیت) نیز ممکن است در آن بکار گرفته شود.
۳) گریس ماده روانکاری است که در ساختار آن از پرکننده استفاده شده تا بتواند به قطعات متحرک چسبیده و تحت نیروی جاذبه و یا فشار کارکرد از قطعه جدا نشود.

● ساختار
گریس ماده ای است ژلاتینی بصورت جامد و یا نیمه جامد که از یک ماده روانساز(روغنهای معدنی یا سنتتیک) و یک پرکننده (thickener) معدنی یا آلی، تشکیل یافته است. این ماده در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان از روانکارهای دیگر با غلظت کم(روغنها) استفاده کرد. چرخ دنده های صنعتی، یاتاقان های بزرگ، فلکه ها و نظایر آن از جمله کاربردهای گریس هستند. این ماده مانند روغنها برای به حداقل رساندن اصطکاک بین دو قطعه مورد استفاده قرار می گیرد. از مهمترین مزایای کاربرد گریس می توان به کاهش دفعات روانکاری، سهولت استفاده، جلوگیری از ضربه چکشی به قطعات در زمان کارکرد و چسبندگی بهتر اشاره کرد.

● پایه صابونی
انواع گریس را با پایه صابونی آن نامگذاری می کنند. در زمان پخت، الیاف و یا رشته های صابونی(Fibers) در داخل روغن تشکیل شده و حالت ژلاتینی به آن می دهد. این الیاف به چند گروه طبقه بندی شده اند: الیاف کوتاه، بلند، کره ای و یا ریش ریش. طول آنها در ساختار رشته ای از یک تا صد میکرون متفاوت است. در نوع بافت کره ای قطر آنها از۰/۰۱۲ تا۰/۸ میکرون اندازه گیری شده است. برای مطالعه برروی ساختار گریس از میکروسکوپ الکترونیکی و فیلمبرداری اشعه ایکس و نور پلاریزه استفاده می شود. هرچه نسبت طول الیاف به قطر آن بیشتر باشد، گریس قوام بهتری دارد. پخت گریس نیاز به تجربه طولانی و مهارتهای خاص دارد.

پرکننده های گریس پرشمارند ولی مهمترین آنها از این قرارند:
▪ صابون کلسیم(گریسهای کاپ، شاسی)
▪ صابون سدیم(RBB ، فایبر یا نام تجاری آن والوالین)
▪ صابون لیتیم(مالتی، ماهان)
▪ صابون غیرآلی(گریس نسوز، بنتون)
▪ صابون آلومینیوم
برای کارکرد در شرایط سخت نیز می توان از مواد بالا برنده مقاومت در فشار استفاده کرد.

● کاربرد و اهمیت استفاده از گریس
بسیاری از نیروهای محرکه بدون استفاده از گریس قابل استفاده نیستند. گرچه گریس در مقایسه با سایر روانکارها از مقدار مصرف کمتری برخوردار است، ولی جایگاه آن قابل جایگزینی با مواد دیگر نیست.

اهم مزیت های کاربردی آنرا می توان به این شرح خلاصه کرد:
۱) تعداد دفعات روانکاری گریس در مقایسه با روغن کمتر است که این مزیت باعث کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات می شود. این خود یک مزیت برای کاربردهایی است که دسترسی به ماشین آلات در آن سخت باشد، مثل موتورهای نصب شده برروی سقف ها، خطوط محرکه، بلبرینگهای غیرقابل دسترسی و نظایر آن.
۲) گریس به عنوان یک مانع به صورت آببندی برای ورود گرد و خاک و یا خروج برخی مواد از ماشین آلات عمل می کند.
۳) اگر ماشین آلات به درستی گریس کاری شده باشند، اجزای قطعات آن در اثر کارکرد از هم پاشیده و جدا نمی شوند. گریس نشت نمی کند و از این جهت در بحث شرایط نگهداری کارگاه و تولید آلودگی کمتر، حائز اهمیت است.
۴) آببندی قطعات و کاربرد کاسه نمدها و نظایر آن با هزینه کمتری انجام می شود. کاسه نمدهای آببندی روغن هم اصطکاک بیشتری با قطعات داشته و هم نیروی بیشتری را برای این منظور به خود اختصاص می دهد.
۵) گریس اگر حتی در قطعه دیده نشود، باز در مقایسه با روغن روانکار مدت بیشتری کار می کند. برخی گریس ها طوری ساخته شده اند که بصورت آببندی در قطعه بوده و طول عمر آن با قطعه یکی است.
۶) زمانیکه از قطعه استفاده نشود و روانکار آن خارج شود امکان زنگ زدگی قطعه ای که از گریس استفاده کرده در مقایسه با روغن بسیار کمتر است.
۷) برخی از گریسها مشکل روانکاری در مجاورت با آب را - در مقایسه با روغن- حل کرده اند.
۸) بعضی از گریسها اصطکاک کمتری را در زمان شروع راه اندازی دستگاه ایجاد می کند.
۹) گریس می تواند باعث کاهش ارتعاش و صدای برخی دستگاهها مانند دنده های بزرگ شود. گریس مانند یک لایه نرم بین قطعات قرار گرفته و باعث کاهش صدا و ارتعاش و کارکرد روان دستگاهها، به ویژه چرخ دنده های بزرگ می شود.
۱۰) گریس در کارکرد تحت فشار زیاد، دمای بالا، شرایط سخت عملیات، سرعت پایین، شوکهای مداوم و یاتاقانهایی که گردش محوری آنها مرتباً معکوس می شود، بهتر عمل می کند.
۱۱) جایی که ماشین آلات به شدت خوردگی و سایش داشته باشند، گریس کاربرد بهتری دارد.
۱۲) اکثر گریسها در دماهای متغیر کاربرد وسیعی دارند ولی دمای کارکرد بیشتر روغنها معین است.
۱۳) در طراحی بوشها و یاتاقانهای ماشین آلات، گریس نقش مؤثرتری نسبت به روغن دارد.


معمولا ما انسانها در معرض آلودگی با مس قرار داریم. مس در انواع مختلف غذاها، آب آشامیدنی و هوا وجود دارد. به همین دلیل روزانه ما مقدار قابل توجهی مس از طریق خوردن، آشامیدن وتنفس دریافت می کنیم. جذب مس برای بدن انسان حیاتی است. زیرا مس جزء عناصر کمیابی است که بدن انسان به آن نیاز دارد. مس به عنوان مركز فعال کوپرُ آنزیم هایی نظیر سیتوکروم اکسیداز c كه جزیی از زنجیره تنفسی میتوکندری ها است عمل می کند. کمبود جزئی مس در تعدادی از جوامع انسانی دیده شده است. در یک بررسی در تعدادی از بچه هایی که دچار کمبود مس بودند علائمی نظیر هیپوترمی، اختلالات ذهنی، مشکلاتی در مو، ناخن، پوست و بعضی بافتها مشاهده گردید. در مقابل مسمومیت با مس نیز موجب اختلالات ژنتیکی می شود. میزان مجاز مس موجود در رژیم غذایی در آمریکا و کانادا برای بزرگسالان ۹ میلی گرم در روز و حداکثر مقدار آن ۱۰ میلی گرم در روز تعیین شده است.

اگرچه بدن انسان می تواند مقدار زیاد مس را تحمل کند، اما مقدار زیاد آن برای سلامت انسان ضرر دارد. گزارشهای زیادی در مورد مسمومیت با مس در نتیجه بلع مشروبات (حاوی آب) که با مس آلوده شده بودند و همچنین بخاطر مصرف نمکهای حاوی مقادیر بالای مس وجود دارد. در محیط کار، انتشارمس منجر به ایجاد عوارض آنفولانزا مانندی می شود که به نام تب فلز شناخته می شود. این عوارض بعد از دو روز از بین می رود و در اثر حساسیت بیش از اندازه ایجاد می شود. قرار گرفتن طولانی مدت در معرض مس، باعث آبریزش بینی، دهان و چشم، سردرد، دل درد، سرگیجه و اسهال و استفراغ، اسهال، تپش قلب و مشکلات تنفسی می شود.

جذب مقدار زیادی مس باعث آسیب کبد و کلیه و حتی مرگ می شود. اما سرطان زایی مس هنوز اثبات نشده است. مس هم به شکل فلزی و هم به صورت فلز پرکننده یافت می شود. استنشاق فیوم های مس می توانند سبب تب دود فلزی شده و عوارضی در ریه ایجاد کند که کوپروزیس نامیده می شود. در بیماری ویلسون، سمیت مس باعث سیروز هپاتیتی، آسیب مغز، بیماریهای کلیوی و رسوبگذاری مس در قرنیه می شود.

در بسیاری از مقالات علمی، رابطه میان قرار گرفتن در معرض غلظت بالای مس برای مدت طولانی و کاهش هوش در نوجوانان مشخص شده است. ارتباط آن با ایجاد سرطان در انسان مورد بررسی است.


معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15

  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

  به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
  وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
  سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
  وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
  گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
  منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

  به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
  وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
  سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
  وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
  گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
  منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15

  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

  بیشتر افراد سدیم را بیشتراز پتاسیم دریافت می کننددرحالی که پژوهشگران می گویندبرای کاهش فشار خون علاوه بر کم کردن مصرف سدیم از طریق کاهش مصرف نمک بهتر است پتاسیم دریافتی تان رانیز افزایش دهیدپتاسیم در موز، رب گوجه فرنگی، سیب زمینی تنوری ، ماست وطالبی وجود دارد.
  به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
  وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
  سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
  وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
  گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
  منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

  به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
  وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
  سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
  وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
  گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
  منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

  به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
  وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
  سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
  وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
  گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
  منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

  به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
  وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
  سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
  معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
  وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
  گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
  منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15


    معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی مدارس سمپادونمونه دولتی از 20 اسفند، 31 فروردین ماه سال 91 را آخرین فرصت ثبت نام داوطلبان دراین آزمون اعلام كرد.

    به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، ابراهیم سحرخیز با اعلام اینكه آزمون ورودی مدارس راهنمایی و متوسطه استعدادهای درخشان ونمونه دولتی امسال بصورت واحد برگزار می شود ، اظهار كرد: ادارات آموزش وپرورش سراسركشور باید با برنامه ریزی مدون دفترچه آزمون را از طریق مدارس راهنمایی دراختیار دانش آموزان قرار دهند.
    وی با اشاره به اینكه ثبت نام داوطلبان باید بصورت اینترنتی توسط مدارس صورت گیرد، افزود: نیازی به مراجعه والدین داوطلبان به ادارات كل آموزش وپرورش سراسركشور نمی باشد.
    سحرخیز با اعلام مبلغ 7 هزار تومان بعنوان هزینه ثبت نام وبرگزاری آزمون كه باید به حساب مشخص شده دولتی واریز شود، تصریح كرد: آزمون ورودی مدارس راهنمایی ومتوسطه استعدادهای درخشان ومدارس راهنمایی، دبیرستان وهنرستان های نمونه دولتی صبح روز جمعه 2 تیرماه بصورت همزمان درسراسركشور برگزار خواهد شد.
    معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش با اعلام اینكه درسال تحصیلی آینده به دلیل اجرای نظام آموزشی 3-3-6 بصورت موقت درپایه اول راهنمایی این مدارس پذیرش نخواهیم داشت ، تاكید كرد: منابع آزمون و تعداد سوالات دردفترچه ثبت نام مشخص شده است.
    وی خاطر نشان كرد : سوالات آزمون مذكور چهارگزینه ای است.
    گفتنی است با عنایت به اینكه درسال تحصیلی 92-91 ، با اجرای نظام آموزشی 3-3-6، دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم وارد خواهند شد، صرفاً درسال تحصیلی 92-91 پایه اول راهنمایی بدون دانش آموز خواهدبود، بنابراین برای تكمیل ظرفیت دوره راهنمایی تحصیلی ،آزمون ورودی از بین دانش آموزان قبولی پایه اول راهنمایی سال تحصیلی 91-90 جهت ورود به پایه دوم راهنمایی تحصیلی برگزار می شود.
    منبع خبر: روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه 15


     یاقوت جزو سنگ های زینتی می باشد واز AL2O3یا کوروند تشکیل شده رنگ یاقوت آبی آسمانی بوده ولی اغلب ناخالصی در آن وجود دارد.امروزه یاقوت را به روش های مصنوعی تهیه می کنند.مقاومت یاقوت بسیار بالا می باشد بطوری که حتی هیدروفلوریک اسید بر آن اثر نمی کند.


     • کل صفحات:4  
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     •   

     ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

     شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic