اولین مجمع گروه شیمی منطقه به همراه کارگاه آموزشی طرح درس براساس ICT توسط سرکار خانم سیفی ازگروه شیمی سازمان روزسه شنبه مورخ 8/9/90راس ساعت30/11برگزار می گردد 

مکان:دبیرستان شهید تمدنی واقع در نازی آباد-میدان بازاردوم