اولین بسته اموزشی گروه شیمی شامل

1 -کتاب 

2-CDطرح درسICT

3- CD تدریس شیمی1

4- CD ازمایشهای خلاق

در گروه های آموزشی موجود است لطفا واحدهای آموزشی که تاکنون مراجعه نکرده اندجهت دریافت بسته آموزشی روزهای یکشنبه و سه شنبه  به گروه های آموزشی مراجعه نمایند