دومین بسته اموزشی گروه شیمی شامل 3 عدد cd

در گروه های آموزشی موجود است لطفا واحدهای آموزشی که تاکنون مراجعه نکرده اندجهت دریافت بسته آموزشی روزهای یکشنبه و سه شنبه  به گروه های آموزشی مراجعه نمایند