اولین همایش بزرگ گروه های اموزشی منطقه16

موضوع:آسیب شناسی اموزش و مبانی روحی-روانی مؤثر بریادگیری

سخنران:جناب اقای دکتر مسعود انصاری مهر

زمان :روز پنجشنبه تاریخ20|8|89               8  الی  12:30

مکان:انتهای یاغچی اباد ،خیابان شریعتی ،مجتمع اموزشی شریعتی، سالن اجتماعات کانون شریعتی