گروه شیمی  دو کارگاه آموزشی با عناوین طراحی وب و آموزش چند رسانه ای تما برگزار می نماید.

زمان:روز چهارشنبه 3/12/90ساعت13:30

مکان:پژوهش سرایدانش آموزی اندیشه واقع در مجتمع شریعتی