دومین مجمع گروه شیمی منطقه 16 به همراه گارگاه اموزشی انالوگ هادر تاریخ 2/9/89برگزار می گردد

زمان :13:30

مکان: پژوهش سرای اندیشه