مجمع تخصصی و کارگاه آموزشی شبیه نمایی و طراحی بازی روز سه شنبه ساعت 14:30برگزار می شود

مکان :ضمن خدمت منطقه