نمون برگ1- آنالوگ طراحی شده در تدریس یك مفهوم شیمی

نام و نام خانوادگی

نام استان

شهر/ منطقه

شماره پرسنلی

عنوان مفهوم علمی یا محتوای آموزشی:

آنالوگ( قیاس) به كار رفته:  

شباهت­ها: ویژگی­های مشترك میان مفهوم علمی و آنالوگ در جدول زیر آورده شود.

مفهوم یا هدف علمی

ویژگی مشابه در آنالوگ

1-

2-

3-

4-

5-

1-

2-

3-

4-

5-

تفاوت­ها: مواردی را که آنالوگ با مفهوم علمی همخوانی ندارد ، در زیر آورده شود.

1-

2-

3-

4-

5-

راهکارهای پیشنهادی آموزشی:

با توجه به بروندادها، آیا نیاز است در آنالوگ به كار رفته تغییراتی پدید آید؟ برای اثر بخشی بیشتر آنالوگ به كار گرفته شده چه پیشنهادهایی دارید.

1-

2-

 

نمون برگ2- طراحی بازی و سرگرمی

نام استان

 .....................................

صفحه­ی کتاب درسی

.....................................

نام طراح

.....................................

شماره پرسنلی

.....................................

منطقه آموزشی

.....................................

موضوع بازی : ................................................................................................................................................................................................

هدف آموزشی: .............................................................................................................................................................................................

نحوه­ی استفاده و اجرا:

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................