به اطلاع می رساند چهارمین جلسه ضمن خدمت

اموزش کلیپ روز سه شنبه 7/10/89 ساعت 14 در

محل ضمن خدمت برگزار می گردد