اصلاحات شیمی 2 توسط گروه شیمی دفترتالیف وبرنامه ریزی کتب درسی                                                                          

با توجه به تغییرات کتاب شیمی ۲ ، اصلاحات زیر از طرف گروه شیمی دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی روی سایت این گروه قرار گرفته  است:

  • در صفحه 33: داده های جدول در دمای نزدیك به دمای اتاق است.
  • در صفحه 38 :لانتانیدها خانه های 57 - 70 و آكتنیدها خانه های 89-102 جدول را دربر می گیرند.

همكاران عزیز باید توجه داشته باشید كه علت قرار گرفتن لانتانیم در دسته ی d یا f جزو اهداف آموزشی كتاب درسی نیست . همچنین تمامی رفتار عنصرهای ردیف ششم و هفتم شناخته نشده است و تحقیقات علمی گسترده ایی در حال انجام است.

گروه شیمی به زودی مقاله ای توصیفی در  مورد این عنصرها  و جایگاه آن ها در جدول تناوبی  روی  پایگاه شیمی خواهد گذاشت.

منبع: وبسایت گروه شیمی دفتر تالیف