باسلام به اطلاع می رساندمجمع وکارگاه کاربردالکتروشیمی در فناوری نوین روز سه شنبه راس ساعت 11.30در پزوهش سرای اندیشه یاخچی اباد -مجتمع شریعتی  برگزاز می گردد

مدرس:جناب دکتر محمدرضا محمودیان