لطفا اثار خود را با توجه به یکی از موضوعات زیرانتخاب ودرقالب WORDقلمBNAZANINتا92/9/5 به گروه شیمی ارسال نمایید

تجربه های اموزشی خلاق

شیمی ومحیط زیست

تازه های علم شیمی

مقاله های اموزشی متناسب با نیاز دبیران

طرح درس بر اساس الگوهای نوین اموزشی

پاورپوینت های اموزشی