دوره آموزشی برسی و تحلیل محتوای کتاب درسی به مدت 32 ساعت در محل ضمن خدمت منطقه برگزار می گردد .اولین جلسه 22/12/89 از ساعت 14 لغایت 18 میباشد.