معرفی كتاب توسط گروه شیمی سازمان

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر سیر تاریخی آموزش شیمی در جهان 

فصل دوم: فلسفه و اهداف جدید آموزش شیمی

فصل سوم: راهبردها و الگوهای جدید آموزش شیمی

فصل چهارم: یاددهی و یادگیری شیمی در آزمایشگاه
فصل پنجم: یاددهی و یادگیری شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات

فصل ششم: سنجش و ارزش‌یابی در یاددهی و یادگیری شیمی


برگرفته از گروه شیمی سازمان