چگونه کولاک برف شیمیایی درست کنیم *

مواد مورد نیاز:هشت قا شق  چا یخوری اسید بوریک - نصف لیوان آب - آب یخ

 لوازم مورد نیاز :روغن داغ کن - یک لیوان بزرگ شیشه ای - یک ظرف متوسط 

روش کار :مقداری اسید بوریک (8 قا شق چای خوری ) را دریک  لیوان که تا نیمه آب دارد بریزید ومخلوط را به هم بزنید و دریک روغن داغ کن کوچک بریزید و بجو شا نید تا کا مل حل شود حا لا محلول را در یک لیوان بزرگ شیشه ای بریزید و لیوان را در یکظرف آب سرد قرار دهید. وقتی محلول سرد می شود با ریدن دانه ها ی برف شروع می شود.

 آنچه روی میدهد:علت این کولاک برفی این است که آب داغ بیشتر از آب سرد اسید بوریک را در خود حل می کند. وقتی محلول داغ  سرد می شود مقدارزیا دی اسید بوریک به صورت دانه های جا مد د ر می آید وچون نمی تواند درآب با قی بما ند از محلول جدا می شود.