کارگاه اموزشی روشهای نوین ارزشیابی روز سه شنبه 26/2/90ساعت30/13در محل ضمن خدمت منطقه برگزارمی گردد.