کامکوایت یاگربانتین یک میوه ضد سرطان است

این میوه کوچک پوست نسبتانازکی داردواغلب ان را با پوست می خورند ومنبع مناسبی است از ترکیب هایی به نام فیتونوترینت ها که خاصیت انتی اکسیدان دارندالبته بیشترین مقداربتاکاروتن 175 میکروگرم درهر100گرم درگربانتین است به این دلیل می توان ان را یک میوه ضد سرطان دانست